Banki oferujące zakładanie konta oraz lokowanie swoich oszczędności, a także udzielające pożyczek bankowych, oferują także dodatkowe ubezpieczenia assistance. Są do oferty kierowane bezpośrednio od danego banku w których konto posiadamy, do klienta indywidualnego. Są to dodatkowe funkcje konta osobistego, które nie każdy punkt jeszcze oferuje ale każdy dążył do utworzenia takiej opcji. Staje się to coraz bardziej powszechne ze względu na ukierunkowanie takiej oferty w stosunku do osób zamożniejszych i aktywniejszy na swoich kontach bankowych. Na czym polega połączenie konta bankowego z ubezpieczeniem assistance? Połączenie konta bankowego Z ubezpieczeniem Assistance polega na utworzeniu pakietu usług, które świadczy Zakład Ubezpieczeń współpracujących

Prawo do Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Polsce, które na finansowane są z narodowego funduszu zdrowia, mają osoby, które mają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub europejskiego porozumienia o wolnym handlu i mieszkają w jednym z tych państw, a także osoby które nie mają obywatelstwa państwa członkowskiego wcześniej wspomnianych Konfederacji, lecz przebywają w Polsce na podstawie wizy w celu wykonywania pracy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały itd. Na ubezpieczenie zdrowotne jest doświadczenie, dzięki któremu opłacający składkę może uzyskać dostęp do opieki medycznej w razie takiej potrzeby. W Polsce wyróżnia się trzy rodzaje ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to ubezpieczenie zdrowotne