Prawo do Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Polsce, które na finansowane są z narodowego funduszu zdrowia, mają osoby, które mają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub europejskiego porozumienia o wolnym handlu i mieszkają w jednym z tych państw, a także osoby które nie mają obywatelstwa państwa członkowskiego wcześniej wspomnianych Konfederacji, lecz przebywają w Polsce na podstawie wizy w celu wykonywania pracy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały itd. Na ubezpieczenie zdrowotne jest doświadczenie, dzięki któremu opłacający składkę może uzyskać dostęp do opieki medycznej w razie takiej potrzeby. W Polsce wyróżnia się trzy rodzaje ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to ubezpieczenie zdrowotne